Zhodnotenie činnosti OZ Charitas

Milí naši priatelia, dobrodinci a sympatizanti!!!
Mesiac Január je mesiacom, kedy sa hodnotí uplynulý rok a tak aj my, ako každý rok aj teraz Vás chceme informovať, čo sa nám minulý rok 2019 podarilo a zároveň všetkým poďakovať za Vašu pomoc a priazeň. Prvá naša aktivita v r. 2019 bola z príležitosti Svetová dňa chorých. V spolupráci s našim kňazom sme v sobotu pozvali a niektorých priviezli do nášho kostola, kde bola za všetkých odslúžená sv. omša a mohli prijať sviatosť pomazania chorých. Po sv. omši sme pripravili malé agapé. V pôste sme mali zbierku – PODEĽME  SA, v ktorej sme vyzbierané financie odoslali pátrom Pallotínom  na lieky a stravu pre hladujúce deti v Rwande. V máji sme boli oslovení jednou rodinou mimo Budmeríc, ktorá sa ocitla v krajnej núdzi, odviezli sme im šatstvo, obuv, potreby do domácnosti, drogériu a samozrejme veľa potravín. Cez prázdniny sme zase zbierali školské pomôcky. Bolo ich celkom veľa a hlavne boli kvalitné. Dostali z nich 3 deti z Budmeríc a ostatné sme odovzdali na BKCH – Bratislavská katolícka charita. V októbri  sa uskutočnila už tradičná Zbierka trvanlivých potravín, ovocia a zeleniny, pre sestry M.Terezy a Milosrdných bratov, do ktorej sa zapojili aj občania Jablonca a Štefanovej a Zbierka bola naozaj bohatá. Za všetkých dobrodincov bola odslúžená sv. omša, bol to darček od nášho kňaza Branislava Trubača. Na sv. omšu prišli aj Milosrdní bratia a 1 rehoľná sestra a všetkým poďakovali a obdarili knižkou a poinformovali o svojej službe pri bezdomovcov. Okrem týchto činností sa staráme a pomáhame pri chorých, vybavíme čo potrebujú – pomôcky, kňaza, lieky, príp. nákup…. Celý rok sa staráme o jednu rodinu – vdovu s troma deťmi. Toto všetko môžeme robiť iba vďaka Vám, ktorí nám nezištne akokoľvek pomáhate. Všetkým vyslovujeme SRDEČNÉ   PÁN  BOH   ZAPLAŤ.